Методичне забезпечення

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

А

Абзац – фрагмент тексту, що закінчується натисканням клавіші Enter.

Алгоритм – точне і зрозуміле вказівку виконавцю здійснити кінцеву послідовність дій, спрямованих на досягнення зазначеної мети або на рішення поставленої задачі.

Алгоритмізація – розробка алгоритму розв’язання задачі.

Алгоритмічна мова – див. Мова програмування.

Алфавіт – кінцеве безліч об’єктів, званих літерами або символами.

Апаратний інтерфейс – пристрій, що забезпечує узгодження між окремими блоками обчислювальної системи.

Арифметико-логічний пристрій – частина процесора, призначена для виконання арифметичних і логічних операцій.

Архівація даних – організація збереження даних в зручній та легкодоступній формі, яка знижує витрати на зберігання і підвищує загальну надійність інформаційного процесу.

Архітектура ЕОМ – загальний опис структури і функцій ЕОМ на рівні, достатньому для розуміння принципів роботи і системи команд ЕОМ. Архітектура не включає в себе опис деталей технічного та фізичного пристрою комп’ютера.

Б

Багатозадачна операційна система – операційна система, що керує розподілом ресурсів обчислювальної системи між додатками і забезпечує можливість одночасного виконання декількох застосувань, можливість обміну даними між додатками і можливість спільного використання програмних, апаратних і мережевих ресурсів обчислювальної системи есколько додатками.

База даних – сукупність взаємопов’язаних даних, організованих за певними правилами, що передбачають загальні принципи їх опису, зберігання і обробки.

Базова апаратна конфігурація – типовий набір пристроїв, що входять в обчислювальну систему. Включає в себе системний блок, клавіатуру, мишу і монітор.

Базове програмне забезпечення – сукупність програм, що забезпечують взаємодію комп’ютера з базовими апаратними засобами.

Байт – 1. восьмирозрядному двійковечисло; 2. елемент пам’яті, що дозволяє зберігати восьмирозрядному двійковечисло.

Буфер обміну – область оперативної пам’яті, до якої мають доступ усі додатки та в яку вони можуть записувати дані або зчитувати їх.

Базове програмне забезпечення – сукупність програм, що забезпечують взаємодію комп’ютера з базовими апаратними засобами.

В

Векторний редактор – графічний редактор, що використовує як елемента зображення лінію, яка є кривою третього порядку. Використовується, коли форма лінії важливіше інформації про колір.

Відеопам’ять – ділянка оперативної пам’яті комп’ютера, в якому зберігається код зображення, що виводиться на дисплей.

Вікно – обмежена рамкою частину екрану, за допомогою якої забезпечується взаємодія програми з користувачем.

Впровадження – включення об’єкта в документ, створений іншим додатком.

Виконавець – людина або автомат, здатний виконувати певний кінцевий набір дій.

Г

Гнучкий магнітний диск – пристрій, призначений для перенесення документів та програм з одного комп’ютера на інший, зберігання архівних копій програм і даних, що не використовуються постійно на комп’ютері.

Графічний редактор – програма, призначена для створення та обробки графічних зображень.

Д

Дані – зареєстровані сигнали.

Діаграма – будь видів графічного представлення даних в електронній таблиці.

Діалогове вікно – різновидом вікна, що дозволяє користувачеві вводити в комп’ютер інформацію.

Діалоговий режим – режим роботи операційної системи, в якому вона перебуває в очікуванні команди користувача, отримавши її, приступає до виконання, а після завершення повертає відгук і чекає чергової команди.

Діапазон – сукупність осередків електронної таблиці, що утворюються на перетині групи послідовно йдуть рядків і стовпців.

Диспетчер файлів (файловий менеджер) – програма, що виконує операції з обслуговування файлової системи.

Документ Windows – будь-який файл, опрацьований за допомогою додатків, що працюють під управлінням операційної системи Windows.

Драйвер – програма, що забезпечує взаємодію комп’ютера з зовнішнім пристроєм.

Друкований документ – документ на паперовому носії, створюваний і роздруковується на одному робочому місці.

Е

Електронна таблиця – див. Табличний процесор.

Електронний документ – документ, створюваний в електронному вигляді у форматі текстового процесора.

Ж

Жорсткий магнітний диск – зовнішня пам’ять комп’ютера, призначена для постійного зберігання даних, програм операційної системи і часто використовуваних пакетів програм.

З

Збір даних – накопичення інформації з метою забезпечення достатньої повноти для прийняття рішень.

Зв’язування – включення в документ покажчика на місце розташування зв’язуваного об’єкта.

Зовнішня пам’ять – пам’ять великого об’єму, що служить для довготривалого зберігання програм і даних.

Запит – об’єкт, службовець для отримання даних з таблиць і надання їх користувачеві в зручному вигляді.

Захист даних – комплекс заходів, спрямованих на запобігання втрати, відтворення та модифікації даних.

І

Інтерфейс – набір правил, за допомогою яких здійснюється взаємодія елементів систем

Інформатика – наука, що вивчає закономірності одержання, зберігання, передачі та обробки інформації в природі і людському суспільстві.

Інформаційна система – система, здатна сприймати і обробляти інформацію.

Інформація – повідомлення, що знижує ступінь невизначеності знань про стан предметів або явищ і що допомагає вирішити поставлену задачу.

К

Каталог (папка) – спеціально відведене місце на диску для зберігання імен файлів, об’єднаних якою-небудь ознакою, разом з відомостями про їхній тип, розмірі, часу створення.

Керуючий пристрій – частина процесора, яка визначає послідовність виконання команд, займається пошуком їх у пам’яті і декодуванням, виробляє послідовність керуючих сигналів, координуючу спільну роботу всіх вузлів ЕОМ.

Комірка (клітинка) – мінімальний елемент для зберігання даних.

Користувальницький Інтерфом – інтерфейс між користувачем і програмно-апаратними засобами комп’ютера.

Клавіатура – клавішний пристрій управління комп’ютером.

Кодування – представлення даних одного типу через дані іншого типу.

Команда – наказ виконавцю на виконання дій із зазначеного кінцевого набору.

Комп’ютер (ЕОМ) – універсальне електронне програмно-керований пристрій для зберігання, обробки і передачі інформації.

Комп’ютерна інформатика – природничо-наукова дисципліна, що займається питаннями збору, зберігання, передачі, обробки та відображення інформації з використанням засобів обчислювальної техніки.

Комп’ютерна мережа – див. Обчислювальна мережа.

Комп’ютерний вірус – спеціально написана програма, яка виробляє дії, несанкціоновані користувачем.

Курсор – світлова мітка на екрані, що позначає місце активного впливу на робоче поле.

Л

Лінійний алгоритм – алгоритм з однозначним послідовним виконанням команд.

Локальна мережа – комп’ютери, розташовані в межах одного або декількох поруч розташованих будинків та об’єднані за допомогою кабелів і роз’ємів.

М

Машинно-залежний мова – мова програмування, що залежить від типу комп’ютера. Включає в себе набір команд, які виконуються процесором.

Миша – пристрій управління комп’ютером маніпуляторного типу.

Мікропроцесор – надвелика інтегральна схема, що виконує функції процесора. Мікропроцесор створюється на напівпровідниковому кристалі (або декількох кристалах) шляхом застосування складної мікроелектронної технології.

Монітор – пристрій візуального представлення даних.

Мова програмування (алгоритмічна мова) – штучна мова, призначений для запису програм.

Мультимедіа засоби – програмні і апаратні засоби комп’ютера, що підтримують звук і колір.

Н

Накопичувачі (дисководи) – пристрої, що забезпечують запис інформації на носії, а також її пошук і зчитування в оперативну пам’ять.

О

Обчислювальна мережа (комп’ютерна мережа) – з’єднання двох і більше комп’ютерів за допомогою ліній зв’язку з метою об’єднання їх ресурсів.

Оперативна пам’ять – пам’ять комп’ютера, що служить для тимчасового зберігання програм і даних безпосередньо під час обчислень.

Операційна система – комплекс системних і службових програм, керуючий ресурсами обчислювальної системи і забезпечує користувацький, програмно-апаратний і програмний інтерфейси.

П

Пакетний режим – режим роботи операційної системи, в якому вона автоматично виконує задану послідовність команд.

Пам’ять – фізична система з великим числом можливих стійких станів, що служить для зберігання даних. Пам’ять ЕОМ можна розділити на внутрішню (оперативну) пам’ять, регістри процесора і зовнішню пам’ять.

Паралельний інтерфейс – апаратний інтерфейс, через який дані передаються паралельно групами бітів.

Постійний запам’ятовуючий пристрій (ПЗУ) – швидка, енергонезалежна пам’ять, призначена тільки для читання.

Послідовний інтерфейс – апаратний інтерфейс, через який дані передаються послідовно біт за бітом.

Припис – див. Команда

Перетворення даних – переведення даних з однієї форми в іншу. – Апаратний інтерфейс, через який дані передаються послідовно біт за бітом.

Переривання – здатність операційної системи перервати поточну роботу і відреагувати на події, викликані або користувачем за допомогою керуючих пристроїв, або пристроями комп’ютера, або виконуваної програмою.

Поточний дисковод – це дисковод, з яким працює користувач в даний час.

Прикладне програмне забезпечення – комплекс прикладних програм, за допомогою яких на даному робочому місці виконуються конкретні роботи.

Програма – кінцева послідовність команд із зазначенням порядку їх виконання.

Програмування – складання послідовності команд, яка необхідна для вирішення поставленого завдання.

Програмно-апаратний інтерфейс – інтерфейсу між програмним і апаратним забезпеченням.

Програмний інтерфейс – інтерфейс між різними видами програмного забезпечення.

Протокол – сукупність технічних умов, які повинні бути забезпечені розробниками для успішного узгодження роботи пристроїв або програм.

Р

Робоча книга – документ Excel.

Розділ – сукупність абзаців, для яких зберігається однакова специфіка оформлення розміру і орієнтації сторінки, розміру полів, нумерації сторінок, оформлення колонтитулів, кількість колонок тексту.

Розподілена база даних – база даних, різні частини якої зберігаються на безлічі комп’ютерів, об’єднаних між собою мережею.

Растровий редактор – графічний редактор, що використовує як елемента зображення точку, що має колір і яскравість. Використовується, коли інформація про колір важливіше інформації про форму лінії.

Регістри – внутрішня надшвидка пам’ять процесора.

Редагування – зміна вже існуючого документа.

Реляційна бази даних – база даних, що містить інформацію, організовану у вигляді таблиць.

Рецензування – редагування тексту з реєстрацією змін і його коментування.

С

Сигнал – зміна деякої фізичної величини в часі, що забезпечує передачу повідомлень.

Синтаксис – сукупність правил, за допомогою яких будуються правильні пропозиції.

Система команд процесора – сукупність команд, які виконуються процесором конкретної ЕОМ. Включає в себе команди, що виконують арифметичні і логічні операції, операції керування послідовністю виконання команд, операції передачі та ін.

Система управління базою даних – комплекс програмних засобів, призначених для створення нової структури бази, наповнення її вмістом, редагування вмісту і його візуалізації.

Системне програмне забезпечення – сукупність програм, що забезпечують взаємодію інших програм обчислювальної системи з програмами базового рівня і безпосередньо з апаратним забезпеченням.

Системний блок – основний вузол комп’ютера, усередині якого встановлені найбільш важливі компоненти: материнська плата з процесором, жорсткий диск, дисковод гнучких дисків, дисковод компакт-дисків.

Слово – кінцева упорядкована послідовність букв алфавіту.

Службове програмне забезпечення – сукупність програм, призначених для автоматизації робіт по перевірці, налагодження та налаштуванні обчислювальної системи, а також для розширення і поліпшення функцій системних програм.

Сортування даних – впорядкування даних за заданою ознакою з метою зручності використання.

Стиль оформлення – іменована сукупність налаштувань параметрів шрифту, абзацу, мови та деяких елементів оформлення абзацу, таких як рамки і лінії.

Т

Таблиця розміщення файлів (FAT) – спеціальна таблиця системної області диска, в якій зберігаються дані про місцезнаходження файлів на диску.

Табличний процесор (електронна таблиця) – прикладна програма, призначена для зберігання даних різних типів в табличній формі і їх обробки.

Текстовий процесор – прикладна програма, призначена для створення, редагування та форматування текстових документів.

Текстовий редактор – прикладна програма, призначена для введення текстів в комп’ютер їх редагування.

Тимчасова мережа – комп’ютерна мережа, що складається з рівноправних комп’ютерів.

Топологія мережі – спосіб з’єднання комп’ютерів в обчислювальну мережу.

Транслятор – програма, перетворююча вихідний текст програми на мові програмування в команди процесора.

Транспортування даних – прийом та передача даних між віддаленими учасниками інформаційного процесу.

Ф

Файл – 1. логічно пов’язана послідовність даних одного типу, що має ім’я; 2. послідовність довільного числа байтів пам’яті, що має ім’я.

Файлова система – комплекс програм операційної системи, що забезпечує зберігання даних на дисках і доступ до них.

Файловий сервер – спеціальний комп’ютер, виділений для спільного використання учасниками мережі.

Фільтрація даних – відсіювання даних, в яких немає необхідності для прийняття рішень, що знижує рівень шуму і підвищує вірогідність і адекватність даних.

Формалізація даних – приведення даних, що надходять з різних джерел, до однакової формі, що дозволяє зробити їх порівнянними між собою.

Форма – це спеціальний засіб для введення даних, надає кінцевому користувачеві можливість заповнення лише тих полів бази даних, до яких у нього є право доступу.

Форматування – оформлення документа з використанням методів вирівнювання тексту, застосуванням різних шрифтів, вбудовуванням в текстовий документ малюнків та інших об’єктів та ін.

Ц

Центральний процесор – основний елементом комп’ютера, що забезпечує виконання програм і керування всіма пристроями комп’ютера. Складається з керуючого і арифметичне-логічного пристроїв.

Ш

Шаблон – набір налаштувань, таких як тип і розмір шрифту, параметри абзацу та інших, що зберігається в окремому файлі.

Інше

HTML— мова розмітки гіпертекстових документів

Internet – всесвітня система об’єднаних комп’ютерних мереж для зберігання і передачі інформації.

Web-документ – електронний документ, призначений для перегляду на екрані комп’ютера засобами Internet.

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ (GLOSSARY) З ІНФОРМАТИКИ

УКР. – АНГЛ.

Апаратне забезпечення – hardware

Антивірус – antivirus

Архівний файл – zipped file

Виділення – selection

Віднімання – substraction

Властивість – properties

Вставка – insert

Головне меню – start

Межа – border

Графічне зображення – graphic image

Дерево каталогів – directory

Дефрагментація – defragmentation

Діалогове вікно – dialog box

Діапазон даних – data span

Довільне значення – arbitrary value

Додавання – addition

Електронна таблиця – spreadsheet

Ефекти анімації – animation effects

Жирний шрифт – bold

Заархівувати – compress

Запит – query

Захист від вірусів – antiviral protection

Знак – mark

Ієрархічна структура – hierarchy

Каталог (директорія) – directory

Ключове слово – keyword

Команда меню – command of menu

Комірка таблиці – table cell

Контекстнe меню – context menu

Кошик – recycle bin

Курсив – script

Легенда – legend

Логічна помилка – logical error

Метадані – metadata

Обчислення – computation

Операційна система – operating system

Очищення – clearing

Панель інструментів – toolbar

Панель управління – control panel

Папка – folder

Параметри – settings

Перемістити – move

Переривчаста рамка – dashed frame

Підкреслений – underlined

Піктограма – icon

Посилання – reference

Пошук – search

Програмне забезпечення – software

Програмний засіб – software tool

Процес пошуку інформації – information search process

Режим перегляду – viewing mode

Робочий стіл – desktop

Розархівувати – unarchive

Розмір – size

Розмір шрифта – font size

Розташування – arrangment

Розширення файлa – filename extension

Рядок – row

Рядок стану – status line

Службова програма – service program

Сервісні програмні засоби – service utilities

Символ – character

Слайдшоу – slide–show

Словосполучення – word combination

Смуга прокручування – scroll bar

Стовпець – column

Структура таблиці – table structure

Табличний процесор – table processor

Текстовий процесор – word processor

Тематична рубрика – topical header

Тип шрифта – type face

Утиліта – utility

Форматування – formatting

Шаблон – template

Ярлик – shortcut

Advertisements

WordPress.com.

Up ↑